ЛАЗАНСКИ: Да ли је Ким надмудрио Трампа?

Из­ме­ђу ло­ших про­це­на и ло­ше ак­ци­је обич­но је узроч­но-по­сле­дич­на ве­за. У аме­рич­кој уну­тра­шњој и спољ­ној по­ли­ти­ци у по­след­њих два­де­сет го­ди­на има ви­ше при­ме­ра та­кве ве­зе, од вла­ди­не гре­шке у слу­ча­ју Ва­ко и има­ња Деј­ви­да Ко­ре­ша, до Ав­га­ни­ста­на, Ис­точ­ног Ти­мо­ра, Ира­ка, Ли­би­је и Си­ри­је.

Лазански (Фото: Јутјуб)

Пише: Мирослав Лазански

Култ ра­та и ми­ли­та­ри­за­ци­ја аме­рич­ке спољ­не по­ли­ти­ке по­ка­зу­ју да је аме­рич­ко дру­штво на свим ни­во­и­ма на­про­сто оп­сед­ну­то оруж­јем, а да Аме­ри­ка сво­ју сна­гу нај­ви­ше во­ли да пред­ста­вља пре­ко ни­ша­на. У го­ди­на­ма пред на­ма ка­ко бу­де опа­да­ла аме­рич­ка моћ та­ко ће Ру­си­ја и Ки­на пре­у­зи­ма­ти глав­ну од­го­вор­ност за ред у соп­стве­ним ре­ги­о­ни­ма, а по­сле и ши­ре.

Ста­тус Аме­ри­ке као „пр­ве ме­ђу не­јед­на­ки­ма” не­из­бе­жно уно­си ха­ос у спољ­ну по­ли­ти­ку у ко­јој не по­сто­ји ни­јед­но пра­ви­ло о усме­ра­ва­њу аме­рич­ких вој­них ин­тер­вен­ци­ја ши­ром све­та. Ри­чард Хас, бив­ши функ­ци­о­нер за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност Бу­шо­ве ад­ми­ни­стра­ци­је, на­пи­сао је пре де­сет го­ди­на за ча­со­пис „Фо­рин аферс” да је не­до­след­ност не­из­бе­жна, али је и вр­ли­на. Од­но­сно ка­ко ка­же он „ако би САД вој­но ин­тер­ве­ни­са­ле сву­да и на сва­ком ме­сту у све­ту, то би ис­цр­пи­ло Аме­ри­ку, а ако не би ниг­де ин­тер­ве­ни­са­ле, то би под­ста­кло на су­ко­бе и под­ри­ло ве­ру Аме­ри­ке у са­му се­бе и сво­ју спо­соб­ност да чи­ни до­бра де­ла”. 

Да ли је он­да До­налд Трамп на при­ме­ру Се­вер­не Ко­ре­је за­пра­во схва­тио да ло­ше про­це­не во­де у ло­шу ак­ци­ју и да вој­на ин­тер­вен­ци­ја у ова­квој си­ту­а­ци­ји гу­ра аме­рич­ку спољ­ну по­ли­ти­ку у глиб из ко­јег ће се она вр­ло те­шко из­ву­ћи. Да ли је ли­дер Се­вер­не Ко­ре­је Ким Џонг Ун у вој­но-по­ли­тич­кој игри ша­ха над­му­дрио аме­рич­ког пред­сед­ни­ка? По све­му су­де­ћи је­сте, јер ка­ко са­да из­гле­да Трамп при­хва­та су­срет са Ким Џонг Уном. 

Јер Пјон­гјанг је го­ди­на­ма и не­пре­кид­но ну­дио ди­рек­тан ди­ја­лог из­ме­ђу Се­вер­не Ко­ре­је и САД, за од­у­ста­ја­ње од свог ну­кле­ар­но-ра­кет­ног про­гра­ма Се­вер­на Ко­ре­ја је тра­жи­ла де­ну­кле­а­ри­за­ци­ју це­лог ко­реј­ског по­лу­о­стр­ва, од­но­сно да и  Аме­ри­кан­ци по­ву­ку сво­је ну­кле­ар­но оруж­је из Ју­жне Ко­ре­је. Ва­шинг­тон је то го­ди­на­ма од­би­јао, у ме­ђу­вре­ме­ну је Пјон­гјанг за­о­кру­жио свој ра­кет­но-ну­кле­ар­ни ар­се­нал, у ко­јем је тре­нут­но нај­ма­ње 30 атом­ских и хи­дро­ген­ских бом­би, рас­по­ре­ђе­них на 20 ин­тер­кон­ти­нен­тал­них про­јек­ти­ла, „хва­сонг-14” и „хва­сонг-15”, и око 90 ра­ке­та сред­њег до­ме­та, „хва­сонг-10”, „хва­сонг-12”, „но­донг” и „бу­ке­сонг-2”.

Да­кле, би­ло ка­ква аме­рич­ка вој­на ин­тер­вен­ци­ја про­тив Се­вер­не Ко­ре­је би­ла би по­сле­ди­ца ло­ших про­це­на аме­рич­ких оба­ве­штај­них слу­жби, по­што се вој­ном опе­ра­ци­јом не би ни­шта по­сти­гло, а по­сле­ди­це би би­ле стра­шне. Пре све­га за Ја­пан и Ју­жну Ко­ре­ју, јер су аме­рич­ке вој­не ба­зе у тим зе­мља­ма на ни­ша­ну  се­вер­но­ко­реј­ских ра­ке­та сред­њег до­ме­та. Са дру­ге стра­не, све ви­тал­не вој­не ин­ста­ла­ци­је Се­вер­не Ко­ре­је су ду­бо­ко под зе­мљом, па и лан­сир­на во­зи­ла за ин­тер­кон­ти­нен­тал­не ра­ке­те.

Ка­да сам про­шлог ме­се­ца ишао од Пјон­гјан­га до Вон­са­на, про­шао сам ту­не­лом са че­ти­ри во­зне тра­ке ду­гим 22 км. На мо­је пи­та­ње ко­ли­ко још има­ју та­квих ту­не­ла, мој пра­ти­лац друг пу­ков­ник Хун са­мо се за­го­нет­но на­сме­шио. Про­тив Ја­па­на­ца су 15 го­ди­на ра­то­ва­ли и из ту­не­ла, про­тив Аме­ра на сли­чан на­чин три го­ди­не. Шта су све за вој­ску ис­ко­па­ли у утро­ба­ма пла­ни­на од 1953. до да­нас то те­шко мо­же­мо и да за­ми­сли­мо. Не би ме за­чу­ди­ло да у слу­ча­ју ра­та вој­ни­ци Се­вер­не Ко­ре­је иза­ђу из ту­не­ла усред То­ки­ја...

Вој­но-по­ли­тич­ки си­стем Се­вер­не Ко­ре­је те­ме­љи се, са прав­ног гле­ди­шта, на 100. чла­ну ње­ног уста­ва. У скла­ду са тим чла­ном, на­ја­ву ра­та, про­гла­ше­ње ми­ра и мо­би­ли­за­ци­ју об­ја­вљу­је Вр­хов­на на­род­на скуп­шти­на, ко­ја је сво­јом од­лу­ком пре­пу­сти­ла ру­ко­во­ђе­ње вој­ним по­сло­ви­ма Вој­ном ко­ми­те­ту ко­реј­ске Рад­нич­ке пар­ти­је.

Том ко­ми­те­ту под­ре­ђен је и це­ло­ку­пан вој­ни си­стем др­жа­ве: стал­на ар­ми­ја, рад­нич­ко-се­љач­ка Цр­ве­на ми­ли­ци­ја од  се­дам ми­ли­о­на при­пад­ни­ка, Ми­ни­стар­ство од­бра­не, Ге­не­рал­штаб, По­ли­тич­ки ко­ми­тет Рад­нич­ке пар­ти­је у ар­ми­ји. Ми­ни­стар­ство од­бра­не је управ­ни ор­ган, на че­лу му је обич­но ви­со­ки пар­тиј­ски ру­ко­во­ди­лац са чи­ном ге­не­ра­ла и са со­лид­ним вој­ним ста­жом у је­ди­ни­ца­ма вој­ске. Ње­гов је за­ме­ник ге­не­рал, ко­ји је исто­вре­ме­но и на­чел­ник ге­не­рал­шта­ба и он не­по­сред­но ко­ман­ду­је ар­ми­јом. У је­ди­ни­ца­ма вој­ске ни­су ја­сно раз­гра­ни­че­не функ­ци­је ко­ман­дан­та и по­ли­тич­ког ко­ме­са­ра, слич­но као што је би­ло и код нас у бив­шој Ју­ги.

Се­вер­на Ко­ре­ја има да­нас вој­ску од 1.280.000 при­пад­ни­ка, ре­зер­ва бро­ји 600.000 љу­ди. Кор­пус спе­ци­јал­них сна­га бро­ји 88.000 при­пад­ни­ка свр­ста­них у 17 из­ви­ђач­ких ба­та­љо­на, де­вет ла­ких пе­ша­диј­ских бри­га­да, шест снај­пер­ских бри­га­да, док му је ва­зду­шно-де­сант­на ком­по­нен­та свр­ста­на у три ва­зду­шно-де­сант­не бри­га­де, три ба­та­љо­на и две бри­га­де снај­пе­ри­ста. Ам­фи­биј­ске сна­ге рас­по­ла­жу са две бри­га­де снај­пе­ри­ста.

Оба­ве­зни вој­ни рок у Се­вер­ној Ко­ре­ји  тра­је од пет до 12 го­ди­на у коп­не­ној вој­сци, од пет до де­сет го­ди­на у рат­ној мор­на­ри­ци и од три до че­ти­ри го­ди­не у рат­ном ва­зду­хо­плов­ству. Стра­те­ги­ја од­бра­не за­сни­ва се на про­це­ни да ће се рат во­ди­ти про­тив број­ча­но и тех­нич­ки над­моћ­ни­јег про­тив­ни­ка, па су том кон­тек­сту так­ти­ку пар­ти­зан­ског ра­то­ва­ња мо­дер­ни­зо­ва­ли до са­вр­шен­ства. Ако то­ме до­да­мо и иде­о­ло­шки мо­ме­нат: „Ми си­гур­но по­бе­ђу­је­мо, про­тив­ник ће би­ти по­ра­жен”, „нај­ве­ћа је част по­ги­ну­ти за сво­ју зе­мљу са за­ста­вом ко­му­ни­зма у ру­ци”, као и на­ци­о­нал­ни по­нос и по­нос вој­ног по­зи­ва, он­да ни­ко па­ме­тан не­ће ула­зи­ти у рат про­тив Се­вер­не Ко­ре­је.

Ти­ме је Ким Џонг Ун по­бе­дио у ра­ту ко­јег ни­је ни во­дио...   

Путин изјавио је да Крим ни под каквим околностима неће бити враћен Украјини. Више о томе читајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Мирослав Лазански - Србија мора да сачува војну неутралност и врати војни рок! 

loading...
ПАЖЊА:
Поштовани, молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција задржава право да скрати или не објави коментаре. Коментаре који садрже говор мржње*, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете - не објављујемо. Такође, неће бити објављиване ни псовке и вулгарности, чак и ако читалац који коментарише уместо целе речи стваља звездице.Коментаре којима нам скрећете пажњу на словне грешке, техничке и друге пропусте не објављујемо, као и коментаре који се односе на уређивачку политику, али ће бити прослеђени уредницима и на томе се захваљујемо.Молимо вас да обратите пажњу на правописну и граматичку исправност коментара које шаљете, као и да пишете малим словима, предност ће имати коментари који су написани без правописних и граматичких грешака, а коментари писани великим словима се неће одобравати.
* Закон о јавном информисању – члан 38: Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

НАЈНОВИЈЕ

РАТНИ ИЗВЕШТАЈИ

loading...